ADEROS

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov.

Spoločnosť ADEROS s. r. o. si zakladá na rešpektovaní súkromia svojich užívateľov a zaväzuje sa k zodpovednému prístupu k spracúvaniu osobných údajov. Dodržiavame platnú legislatívu o ochrane osobných údajov a chceme Vás informovať o tom, ako s osobnými údajmi nakladáme. Právny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Zodpovedný prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľom je spoločnosť ADEROS s. r. o., so sídlom na adrese Piaristická 276/46, Trenčín 911 01, IČO: 51 253 551, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 35762/R (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „my“). Kontakt na prevádzkovateľa: e-mail: hello@aderos.com

Charakteristika osobných údajov.

Osobné údaje zahŕňajú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané.

Účely spracúvania a typy osobných údajov.

Elektronický kontaktný formulár.

Na účely poskytovania informácií prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke prevádzkovateľa, je spracúvaný online identifikátor a údaje v rozsahu položiek kontaktného formulára. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je podpora služieb zákazníkom a potenciálnym zákazníkom prostredníctvom kontaktného webového formulára. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou na vyššie uvedený účel je dobrovoľné, avšak bez týchto údajov nie je možné predmetný dopyt zaevidovať ani vybaviť. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 1 mesiaca od vybavenia predmetného dopytu/správy zaslaného cez kontaktný formulár. Po tejto dobe sú poskytnuté osobné údaje vymazané. V prípade, ak dotknutá osoba potvrdí možnosť použitia údajov na vytvorenie objednávky, osobné údaje sú spracúvané v rámci predzmluvných vzťahov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Zmluvné vzťahy.

Na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy spracúvame najmä identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby. Právny základ: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu, prípadne po dobu uplatňovania právnych nárokov.

Účtovné a daňové účely.

Na účely plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa sú osobné údaje spracúvané v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, spracúvanie osobných údajov stanovuje osobitný predpis. Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú osobitnými predpismi.

Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti webovej stránky.

Na účely zaistenia funkčnosti a bezpečnosti webovej stránky prevádzkovateľ môže spracúvať online identifikátor (napr. IP adresu) a tzv. súbory cookies. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zaistenie funkčnosti a bezpečnosti webovej stránky.

Príjemcovia osobných údajov.

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú poverení zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a boli zaškolení v oblasti ochrany osobných údajov. V niektorých prípadoch sú osobné údaje poskytované našim zmluvným partnerom v oblasti účtovníctva, administratívnych činností a správy webovej stránky. Na žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľ poskytne údaje o tom, ktorí sprostredkovatelia sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby. Ďalej môžu byť osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov.

Doba spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracúvania, dobu trvania zmluvného vzťahu, prípadne po dobu uplatňovania právnych nárokov, dobu trvania oprávneného záujmu, resp. do momentu namietania spracúvania osobných údajov dotknutou osobou, dobu stanovenú osobitnými predpismi alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, do doby na ktorú bol súhlas poskytnutý, resp. do odvolania tohto súhlasu bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo ich profilovanie.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny. Prevádzkovateľ neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Za určitých okolností však prenos osobných údajov do tretích krajín môže nastať, a to hlavne v súvislosti s prevádzkou profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. V tomto prípade vystupuje prevádzkovateľ konkrétnej sociálnej siete (napr. Facebook, LinkedIn) v zmysle nariadenia GDPR, ako samostatný prevádzkovateľ, ktorý určuje podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov samostatne. Bližšie informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov sú uvedené na stránkach konkrétnej sociálnej siete.

Práva dotknutých osôb.

Právo odvolať súhlas.

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo na prístup.

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté rovnakou formou akou ste o to požiadali, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu.

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie).

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania.

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov.

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať.

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na obhajovanie právneho nároku, a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 82007 Bratislava 27; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.

Tieto práva si môžete uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa elektronickou formou na kontaktnej e-mailovej adrese Prevádzkovateľa, alebo v poštovom styku na adrese sídla spoločnosti.

Poďme spolu prebrať váš projekt

Napíšte nám

napíšte nám

Dajte nám vedieť, o čo máte záujem

Odoslaním formulára udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov a elektronickou komunikáciou.

Formulár úspešne odoslaný

Formulár neodoslaný